Tapahtuman oletuskuva

Luonnonvara-alan tutkimusmenetelmät 5 op

1.6.2022

Opintojaksolle ilmoittautuminen 14.3. - 15.5.2022

 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tutkimuksen peruskäsitteet sekä ymmärtää tutkimuksen prosessin vaiheet ja niiden merkityksen tutkimuksen teossa.
  • osaa hyödyntää luonnonvara-alan tutkimustietoa ja arvioida tutkimussuunnitelmia ja -tuloksia kriittisesti.
  • omaa valmiuksia ratkaista tutkimusongelmia, valita eri tilanteisiin soveltuvia tutkimus- ja analyysimenetelmiä ja raportoida tutkimuksesta alan käytänteiden mukaisesti sekä käytännönläheisesti.

Keskeiset sisällöt

  • tieteen rooli alalla, mm. tutkimusorganisaatiot, tiedon hankinta ja tieteelliset artikkelit
  • tutkimuksen prosessi (mm. tutkimusongelman asettelu, tutkimussuunnitelma, tutkimuksen raportointi)
  • tutkimusmenetelmien ja tilastotieteen peruskäsitteet
  • tutkimuksen arviointi (mm. validiteetti, reliabiliteetti, luotettavuus, eettisyys)
  • tutkimusviestintä (mm. alan käytänteiden mukainen raportointi, maallikoille suunnattu viestintä tutkimuksesta)

Suoritustavat

  • Aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle: harjoitustehtävien ja viikkotehtävien tekeminen
  • Itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen kuuntelu ja aineistoihin perehtyminen, tehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle ja Zoom)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 1.6.2022. Opintojaksolle täytyy kirjautua 12.6.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 12.6.2022 ja sulkeutuvat 31.8.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 16.9.2022 mennessä.
- Opintojakson viikkotenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana.
- Opintojaksolla tehtävän tutkimustyön tueksi pidetään kesäkuun alussa ja elokuussa työpajoja Zoom-etäyhteydellä, joissa voi pohtia aihetta, tutkimusasetelmaa, analysointia tai raportointia yhdessä opettajien kanssa. Työpajojen ajankohdat kerrotaan opintojakson Moodle alustalla.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Materiaali: -

Edeltävät opinnot: -

Opintomaksu
Opintomaksu on 75 euroa. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lisäksi voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Maksuton opiskelu
Opintojakso on maksuton seuraaville:
- olet 2. asteen (lukio tai ammattiopisto) opiskelija
- olet suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 

Ilmoittaudu lomakkeella "Maksuton". Toisen asteen opiskelija liittää ilmoittautumislomakkeelle joko linkin Oma Opintopolku -palvelun opintotietoon tai opiskelutodistuksen pdf-muodossa. Savoniassa tutkinnon suorittaneiden ja henkilökunnan ilmoittautumiset tarkistamme ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli et ole oikeutettu maksuttomaan opiskeluun, opiskeluoikeutta ei myönnetä.

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 

Maksua ei palauteta, jos perut tai keskeytät opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy peruutus- ja maksuehdot ilmoittautuessaan. 

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika on 15.5.2022 asti. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lue lisää tietosuojasta ja opiskelijatietohallinnan tietosuojaseloste.
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. 

Lisätiedot
Sisällön ja toteutuksen osalta: Heli Wahlroos, heli.wahlroos@savonia.fi

Ilmoittautumisen osalta: opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2022

Päättyy:  

31.8.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi