Tapahtuman oletuskuva

Kevät 2022 Pään alueen kuvantaminen ja kuntouttava suunterveydenhoito

24.1.2022

Savonian opintojaksolle ilmoittautuminen 22.11. - 30.11.2021

 

Nimi: Pään alueen kuvantaminen ja kuntouttava suunterveydenhoito

Nimi englanniksi: Radiological Examinations of Skull and Rehabilitative Oral Health Care

Koodi: 4 CO22KTSKUKU2

Laajuus: 5 op

 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• toimia säteilysuojelulainsäädännön mukaisesti
• selittää intraoraalikuvauksen
• selittää röntgendiagnostiikan merkityksen hoidon tarpeen arvioinnissa
• kuvata hampaiden ja leukojen röntgenanatomiset pääpiirteet
• tietää purentaelimen toimintaan haitallisesti vaikuttavia tekijöitä
• kuvata purentadysfuntion oireita
• kuvata roolinsa proteettisen hoitotiimin jäsenenä ja selittää proteettisen hoidon tarkoituksen purentaelimen kuntouttajana

Keskeinen sisältö

Röntgensäteilyn fysikaaliset, kemialliset ja biologiset ominaisuudet. Säteilylaki ja -asetus. STUK. Röntgenlaitteisto ja -välineistö. Säteilysuojelun yleiset periaatteet: oikeutus, optimointi ja yksilönsuoja. Säteilysuojelun menetelmät ja välineet. Bitewing-kuvaus ja panoraamakuvaus. Röntgendiagnostiikan periaatteet. Proteettisen hoidon indikaatiot, erilaiset proteettiset ratkaisut, Proteettisen asiakkaan suun terveystarkastus, Proteettisen asiakkaan suun omahoidon ohjaus, Statusmerkinnät ja määräaikaistarkastukset. Kraniomandibulaarisen häiriön tyypilliset oireet ja suunterveydenhoidon menetelmät.

Suoritustavat

- verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien ja viikkotehtävien tekeminen

- itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 24.1.2022.

- Opintojaksolle täytyy kirjautua 31.1.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.

- Tehtävien palautusalustat avautuvat 24.1.2022 ja sulkeutuvat 15.5.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.

- Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 15.5.2022 mennessä.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Materiaali

SÄTEILYLAKI. L 2018/859. Finlex. Lainsäädäntö. Saatavissa: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180859
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS IONISOIMATTOMAN SÄTEILYN VÄESTÖLLE AIHEUTTAMAN ALTISTUKSEN RAJOITTAMISESTA. A 2018/1045. Finlex. Lainsäädäntö. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181045
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS IONISOIVASTA SÄTEILYSTÄ. A 2018/1044. Finlex. Lainsäädäntö. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181044
VALTIONEUVOSTON ASETUS IONISOIVASTA SÄTEILYSTÄ. A 2018/1034. Finlex. Lainsäädäntö. Saatavissa: https://www.stuk.fi/saannosto/lainsaadanto/sateilyturvallisuus
Lisäksi osa ST-ohjeista korvautuu STUK:n määräyksillä. Määräykset löytyvät polusta https://www.stuk.fi/saannosto/stukin-maaraykset
DARBY M.L. WALSH M. 2018 Dental hygiene: Theory and practice, 3 rd ed. (ss 1044-1059, 1076-1110). Saunders: Elsevier.

Käypähoito- suositus Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD) 25.11.2013 Saatavissa: https://www.kaupahoito-suositus

Edeltävät opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja. 

Kohderyhmä

-suuhygienistiopiskelijat
-kaikki hammaslääketieteellisestä kuvantamisesta sekä protetiikasta / purentafysiologiasta kiinnostuneet terveysalan opiskelijat

Yhteyshenkilö: Ruokokoski Tarja, tarja.ruokokoski@savonia.fi 

 

 

 

 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

24.1.2022

Päättyy:  

15.5.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi