Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Monikulttuuristuva työympäristö (Ylempi AMK)

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi 
4 CO21KESMJF9130
Nimi
Monikulttuuristuva työympäristö (Ylempi AMK)
Nimi englanniksi
Diversity Management in Multi-Cultural Working Environment
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on valottaa yhteiskunnan ja työelämän monikulttuuristumista ja sen kehitystä erityisesti suomalaisen työelämän näkökulmasta, sekä tarjota tietoa maahanmuuttajien moninaisuuteen liittyvän toiseuden kohtaamisen pohjaksi työyhteisöissä. Opintojakso auttaa opiskelijaa ymmärtämään monikulttuurisuudesta johtuvia tapahtumia, viestintäeroja ja prosesseja työelämässä ja kehittää valmiuksia työskennellä ja johtaa monikulttuuristuvia ja monimuotoistuvia työympäristöjä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen liittyviin käsitteisiin laaja-alaisesti sekä niiden välisiin yhteyksiin. Hän ymmärtää monikulttuurisuudesta johtuvia viestintäeroja ja niiden haasteita työelämässä, sekä hahmottaa maahanmuuttajan kulttuuriin sopeutumiseen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija kykenee arvioimaan omaa moninaisuuteen liittyvää osaamista ja sen tarpeita työyhteisössä sekä osaa tarvittaessa hyödyntää toimenpiteitä, joita monikulttuuristen työympäristöjen johtaminen vaatii.

Keskeiset sisällöt
- Moninaisuuteen ja monikulttuurisuuteen liittyvät käsitteet ja yhteydet
- Suomi maahanmuuton kohdemaana
- Maahanmuuttajien kotouttaminen ja kotiutuminen
- Kulttuuriin sopeutumisen käyrät ja transkulturaatioon vaikuttavat tekijät
- Kulttuuriset erot työyhteisöjen kommunikoinnissa
- Moninaisuusosaamisen kehittäminen
- Monikulttuuristen työympäristöjen johtamisen erityiskysymykset
Suoritustavat

- itsenäinen opiskelu: verkkoaineistoihin perehtyminen ja niiden soveltaminen oppimistehtäviin
- verkkotehtävien suorittaminen annettujen ohjeiden mukaisesti

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten viimeistään 1.6.2021.
Opintojaksolle täytyy kirjautua 8.6.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
-Suorittamiseen liittyvät kysymykset tulee esittää 10.6.2021 mennessä.
-Tehtävien palautusalustat avautuvat 8.6.2021 ja sulkeutuvat 31.8.2021 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
-Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 15.9.2021 mennessä.

Arviointiasteikko

0 - 5

 

Materiaali
Ilmoitetaan verkkoalustalla.
Edeltävät opinnot

Alempi korkeakoulututkinto

Yhteyshenkilö

Lassila Hilkka, Hilkka.Lassila@savonia.fi

 

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

31.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi