Tapahtuman oletuskuva

Pään alueen kuvantaminen ja kuntouttava suunterveydenhoito 5 op

24.1.2022

Ilmoittautuminen 22.11. - 6.12.2021

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• toimia säteilysuojelulainsäädännön mukaisesti
• selittää intraoraalikuvauksen
• selittää röntgendiagnostiikan merkityksen hoidon tarpeen arvioinnissa
• kuvata hampaiden ja leukojen röntgenanatomiset pääpiirteet
• tietää purentaelimen toimintaan haitallisesti vaikuttavia tekijöitä
• kuvata purentadysfuntion oireita
• kuvata roolinsa proteettisen hoitotiimin jäsenenä ja selittää proteettisen hoidon tarkoituksen purentaelimen kuntouttajana

Keskeinen sisältö

Röntgensäteilyn fysikaaliset, kemialliset ja biologiset ominaisuudet. Säteilylaki ja -asetus. STUK. Röntgenlaitteisto ja -välineistö. Säteilysuojelun yleiset periaatteet: oikeutus, optimointi ja yksilönsuoja. Säteilysuojelun menetelmät ja välineet. Bitewing-kuvaus ja panoraamakuvaus. Röntgendiagnostiikan periaatteet. Proteettisen hoidon indikaatiot, erilaiset proteettiset ratkaisut, Proteettisen asiakkaan suun terveystarkastus, Proteettisen asiakkaan suun omahoidon ohjaus, Statusmerkinnät ja määräaikaistarkastukset. Kraniomandibulaarisen häiriön tyypilliset oireet ja suunterveydenhoidon menetelmät.

Suoritustavat

- verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien ja viikkotehtävien tekeminen

- itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 24.1.2022.

- Opintojaksolle täytyy kirjautua 31.1.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.

- Tehtävien palautusalustat avautuvat 24.1.2022 ja sulkeutuvat 15.5.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.

- Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 15.5.2022 mennessä.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Materiaali

SÄTEILYLAKI. L 2018/859. Finlex. Lainsäädäntö. Saatavissa: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180859
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS IONISOIMATTOMAN SÄTEILYN VÄESTÖLLE AIHEUTTAMAN ALTISTUKSEN RAJOITTAMISESTA. A 2018/1045. Finlex. Lainsäädäntö. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181045
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS IONISOIVASTA SÄTEILYSTÄ. A 2018/1044. Finlex. Lainsäädäntö. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181044
VALTIONEUVOSTON ASETUS IONISOIVASTA SÄTEILYSTÄ. A 2018/1034. Finlex. Lainsäädäntö. Saatavissa: https://www.stuk.fi/saannosto/lainsaadanto/sateilyturvallisuus
Lisäksi osa ST-ohjeista korvautuu STUK:n määräyksillä. Määräykset löytyvät polusta https://www.stuk.fi/saannosto/stukin-maaraykset
DARBY M.L. WALSH M. 2018 Dental hygiene: Theory and practice, 3 rd ed. (ss 1044-1059, 1076-1110). Saunders: Elsevier.

Käypähoito- suositus Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD) 25.11.2013 Saatavissa: https://www.kaupahoito-suositus

Edeltävät opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja. Koh

Kohderyhmä

-suuhygienistiopiskelijat
-kaikki hammaslääketieteellisestä kuvantamisesta sekä protetiikasta / purentafysiologiasta kiinnostuneet

Opintomaksu
Opintomaksu on 75 euroa. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Maksuton opiskelu
Opintojakso on maksuton, jos:
- olet 2. asteen (lukio tai ammattiopisto) opiskelija
- olet suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 

Ilmoittaudu lomakkeella "Maksuton". Toisen asteen opiskelija liittää ilmoittautumislomakkeelle joko linkin Oma Opintopolku -palvelun opintotietoon tai opiskelutodistuksen pdf-muodossa. Savoniassa tutkinnon suorittaneiden ja henkilökunnan ilmoittautumiset tarkistamme ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli et ole oikeutettu maksuttomaan opiskeluun, opiskeluoikeutta ei myönnetä.

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 

Maksua ei palauteta, jos perut tai keskeytät opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy peruutus- ja maksuehdot ilmoittautuessaan. 

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika on 22.11. - 6.12.2021. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lue lisää tietosuojasta ja opiskelijatietohallinnan tietosuojaseloste.
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. 

Lisätiedot

  • Sisällön ja toteutuksen osalta: Ruokokoski Tarja, tarja.ruokokoski@savonia.fi
  • Ilmoittautumisen osalta: avoimen ammattikorkeakoulun opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

 

 

 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

24.1.2022

Päättyy:  

15.5.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi