Tapahtuman oletuskuva

Akuutti ja tehohoitotyö 10 op

17.1.2022

Ilmoittautuminen päättyy 15.12.2021

Opinnot on tarkoitettu terveysalan ammattilaisille, jotka haluavat lisätä akuutti- ja tehohoitotyön osaamistaan. Hakijalta edellytetään sosiaali- ja terveysalan väistyneen opistoasteen sairaanhoitajan tutkintoa tai sairaanhoitajan, ensihoitajan, kätilön tai terveydenhoitajan (AMK) –tutkintoa.

Opinnot edellyttävät sitoutumista läsnäolovelvoitteiseen teoriaopetukseen, tentteihin, taitopajoihin ja simulaatioihin. Ei sisällä harjoittelua.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • selittää peruselintoimintojen häiriöiden syntymekanismit ja osaa tehdä johtopäätöksiä peruselintoimintojen häiriöiden aiheuttamista muutoksista elimistössä
 • analysoida ja tulkita eri tietolähteiden avulla saamiaan tietoja potilaan tilasta
 • suunnitella ja toteuttaa ja arvioida eri ikäisten akuutisti sairastuneiden potilaiden hoitoa eri hoitoympäristöissä
 • selittää akuutissa ja tehohoidossa hoidossa käytettyjen lääkkeiden ja nesteiden vaikutusmekanismit ja turvallisen käytön
 • akuutissa ja tehohoidossa tarvittavat lääkelaskut
 • arvioida omaisten tuen tarvetta ja kykenee ohjaamaan omaisia
 • soveltaa tutkittua tietoa potilaan hoidossa ja kuntoutumisessa ja kehittää akuutti ja tehopotilaan hoitotyötä tutkitun tiedon ja suositusten avulla
 • toimia moniammatillisessa yhteistyössä akuutisti sairastunen potilaan hoitoketjussa.

Keskeiset sisällöt

Kiireellisen hoidon tarpeen arviointi, triage, keskeiset eri-ikäisten akuuttihoitotilanteet, Ekg:n perustulkinta, akuuttihoidossa käytettävät lääkkeet, lääkelaskenta, eri-ikäisten akuutisti sairastuneiden potilaiden ja omaisten ohjaus, vanhus potilaana päivystyksessä, moniammatillinen yhteistyö sairaalan ulkopuolisen ensihoidon välillä, Eettiset periaatteet tehohoidossa, kriittisesti sairaan potilaan tunnistaminen, NEWS pisteytys, Hengitysvajaus, verenkiertovajaus, neurotehohoito, eri-ikäiset tehopotilaat ja heidän omaiset, tehopotilaan kuntoutuminen, neste- ja lääkehoito, lääkelaskenta, tehopotilaan ohjaus, MET-toiminta ja yhteistyö eri toimintaympäristöissä, potilasturvallisuus tehohoidossa, akuutti- ja tehohoidon kehittäminen. Oppimisen ja osaamisen reflektointi.

Suoritustavat

 • Tehtävävien tekeminen (englanninkieliseen oppimateriaaliin perehtyminen ja tehtävien työstäminen sen perusteella).
 • Taitopajoihin (100%), simulaatioihin (100%) osallistuminen.
 • Moodle-kokeiden ja tenttien hyväksytty suorittaminen.
 • Lääkelaskujen(100% oikein) hyväksytty suorittaminen.
 • Osaamisen reflektointi.

Toteutustavat

Toteutetaan vain suomen kielellä (Implementation only in Finnish).

Monimuoto-opiskelu. Teoriaopetus, simulaatiot ja taitopajat Savonian Microkadun kampuksella Kuopiossa.

Lähiopetuksen suunnitelma

Viikoittaiset tuntisuunnitelmat tarkentuvat myöhemmin.

Viikko 3 (17.-21.1.2022), yhteensä 18 h
- orientaatio, ensihoidon perusteita ja päivystyshoito

Viikko 5 (31.1.-4.2.2022), yhteensä 18 h
- ensihoidon taitopaja ja päivystyshoito

Viikko 8 (21.-25.2.2022), yhteensä 19 h
- päivystyshoitotyö simulaatio, lasten akuutti ja tehohoito, tehohoito ja akuutit potilaat

Viikko 9 (28.2.-4.3.2022), yhteensä 28 h
- lasten akuutti ja tehohoito ja taitopaja, tehohoito ja taitopaja

Viikko 12 (21.-25.3.2022), yhteensä 19 h
- lasten akuutti hoitotyö simulaatio, tehohoito ja simulaatiot

Viikko 13 (28.3.-1.4.2022) yhteensä 4 h
- tehohoidon koe ja simulaatiot 

Arviointiasteikko: 0 - 5

Materiaali

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Työryhmän raportti. Helsinki 2010. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:4. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-2963-0
Seuraavat oppaat saatavilla: http://www.terveysportti.fi/dtk/aho/koti
Akuuttihoidon opas. Helsinki. Duodecim.
Sairaanhoitajan käsikirja Duodecim.
Teho- ja valvontatyön opas. Duodecim. (uusin painos)
Tehohoito-opas. Duodecim ( uusin painos)
Akuuttihoidon laitteet. Duodecim. (uusin painos).
Lastentautien päivystyskirja Duodecim. ( soveltuvin osin)
ALAHUHTA,Seppo , ALA-KOKKO, Tero, HYPPÖLÄ Harri, KAARTINEN Juha, SAVOLAINEN Tuuli (toim.)2020. Peruselintoimintojen häiriöt ja niiden hoito. Duodecim. (soveltuvin osin) saatavilla: http://www.oppiportti.fi/op/opk04609
JORMAKKA,J ja KETTUNEN, J. 2018. EKG akuuttihoidossa. Sanoma Pro Oy. 1. painos.
CASTRÉN, Maaret, HELVERANTA, Kai, KINNUNEN, Ari, KORTE, Henna, LAURILA, Kimmo, PAAKKONEN, Heikki, POUSI, Jouni ja VÄISÄNEN, Olli. (toim.) 2012 tai uusin painos. Ensihoidon perusteet. Soveltuvin osin. Kuopio: SPR, Pelastusopisto.
KÄYPÄ HOITO - ohjeet (soveltuvin osin) Saatavissa: www.terveysportti.fi
Luento- tai muu opintojakson aikana esitetty materiaali.
HOCKENBERRY, Marilyn J, WILSON, David, ROGERS, Cheryl & WONG, Donna. 2016. Wong`s Essentials of Pediatric Nursing - E-Book. Mosby. https://www.dawsonera.com/guard/protected/dawson.jsp?name=https://idp.savonia.fi/idp/shibboleth&dest=http://www.dawsonera.com/depp/reader/protected/external/AbstractView/S9780323429900
Ajankohtaiset englanninkieliset artikkelit.

Opintomaksu
Opintomaksu on 150 euroa. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Peruutusehdot 
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 

Maksua ei palauteta, jos perut tai keskeytät opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy peruutus- ja maksuehdot ilmoittautuessaan. 

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 15.12.2021. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lue lisää tietosuojasta ja opiskelijatietohallinnan tietosuojaseloste.
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. 

Lisätiedot

 • Sisällön ja toteutuksen osalta:
  • Arja Kemiläinen, arja.kemilainen@savonia.fi
  • Mirja Halonen, mirja.halonen@savonia.fi
 • Ilmoittautumisen osalta: avoimen ammattikorkeakoulun opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

 

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Hinta
Määrä

Ilmoittautuminen päättyy 15.12.2021 23:55
150,00 €

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

17.1.2022

Päättyy:  

1.4.2022

Lisätiedot

www.savonia.fi