Tapahtuman oletuskuva

Kevät 2022 Kotouttaminen asiakastyössä

17.1.2022

Savonian opintojaksolle ilmoittautuminen 22.11. - 30.11.2021

 

Nimi: Kotouttaminen asiakastyössä

Nimi englanniksi: Integration Work in Meeting Clients

Koodi: 4 CO22KKOT

Laajuus: 5 op

 

Osaamistavoitteet

Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa:

 • kuvata maahanmuutto- ja kotouttamistyön palvelujärjestelmää ja tunnistaa monikulttuurista työtä ohjaavan lainsäädännön.
 • kuvata kulttuurin merkityksen ihmisen ja yhteisöjen toiminnassa ja tunnistaa oman ajattelunsa kulttuurisidonnaisuuden.
 • nimetä kulttuurien kohtaamiseen liittyviä sosiaalisia ilmiöitä ja ymmärtää niiden merkityksen ihmisen työ- ja toimintakyvyn kannalta.
 • käyttää ammatillisia työmenetelmiä ja osaa ottaa saavutettavuuden huomioon suullisessa, kirjallisessa ja verkkovälitteisessä ohjauksessa.
 • työskennellä monikulttuurisessa toimintaympäristössä ja perehdyttää työyhteisöään kulttuurisensitiivisyyteen.
 • tukea ja ohjata eri syistä maahan muuttanutta asiakasta tukien heidän kotoutumisprosessiaan sekä
 • löytää hyvät, omalle alalle soveltuvat maahanmuuttotyötä tukevat materiaalit.

Keskeinen sisältö:

 • Suomalaisen yhteiskunnan moninaistuminen, maahanmuuttoa ja kotouttamista koskeva käsitteistö
 • Ammatillinen vuorovaikutus, kulttuurien väliset erot ja niiden merkitys ihmisten vuorovaikutuksessa, kulttuurisensitiivisyys, eettiset periaatteet
 • Kansainväliset sopimukset ja lainsäädäntö sekä maahanmuuttopolitiikka
 • Kotouttaminen, kotoutuminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen sekä
 • Monikulttuurinen palveluohjaus, eri syistä maahan muuttaneiden ohjaus

Suoritustavat

- verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien tekeminen

- itsenäinen opiskelu: aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 17.1.2022.

- Opintojaksolle täytyy kirjautua 31.3.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.

- Tehtävien palautusalustat avautuvat 17.1.2022 ja sulkeutuvat 31.5.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.

- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 30.6.2022 mennessä.

- Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 31.5.2022 mennessä.

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali: Maahanmuutto- ja kotouttamistyöhön liittyvät materiaalit

Edeltävät opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö: Rahkema Kaja, kaja.rahkema@savonia.fi 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

17.1.2022

Päättyy:  

31.5.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi