Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Kotouttaminen asiakastyössä

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESKOT

 

Nimi
Kotouttaminen asiakastyössä
Nimi englanniksi
Integration Work in Meeting Clients
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa:
 • Kuvata maahanmuutto- ja kotouttamistyön palvelujärjestelmää ja tunnistaa monikulttuurista työtä ohjaavan lainsäädännön.
 • Kuvata kulttuurin merkityksen ihmisen ja yhteisöjen toiminnassa ja tunnistaa oman ajattelunsa kulttuurisidonnaisuuden.
 • Nimetä kulttuurien kohtaamiseen liittyviä sosiaalisia ilmiöitä ja ymmärtää niiden merkityksen ihmisen työ- ja toimintakyvyn kannalta.
 • Käyttää ammatillisia työmenetelmiä ja osaa ottaa saavutettavuuden huomioon suullisessa, kirjallisessa ja verkkovälitteisessä ohjauksessa.
 • Työskennellä monikulttuurisessa toimintaympäristössä ja perehdyttää työyhteisöään kulttuurisensitiivisyyteen. 
 • Tukea ja ohjata eri syistä maahan muuttanutta asiakasta tukien heidän kotoutumisprosessiaan.
 • Löytää hyvät, omalle alalle soveltuvat maahanmuuttotyötä tukevat materiaalit.
Keskeiset sisällöt

 • Suomalaisen yhteiskunnan moninaistuminen, maahanmuuttoa ja kotouttamista koskeva käsitteistö.
 • Ammatillinen vuorovaikutus, kulttuurien väliset erot ja niiden merkitys ihmisten vuorovaikutuksessa, kulttuurisensitiivisyys, eettiset periaatteet.
 • Kansainväliset sopimukset ja lainsäädäntö sekä maahanmuuttopolitiikka.
 • Kotouttaminen, kotoutuminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen.
 • Monikulttuurinen palveluohjaus, eri syistä maahan muuttaneiden ohjaus.
Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle aktiivinen osallistuminen sekä
itsenäinen opiskelu: aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta.

Toteutustavat

100% verkkokurssi (Moodle)

 • Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 28.5.2021.
 • Opintojaksolle täytyy kirjautua 1.8.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
 • Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2021 ja sulkeutuvat 26.8.2021 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
 • 14.6.- 9.8.2021 ei ole verkkotehtävien ohjausta tai kommentointia.
 • Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 30.9.2021 mennessä.
 • Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 26.8.2021 mennessä.
Arviointiasteikko

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin.

Materiaali

Maahanmuutto- ja kotouttamistyöhön liittyvät materiaalit.

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö

Rahkema Kaja, Kaja.Rahkema@savonia.fi

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

26.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi