Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Taiteen ja kulttuurin mahdollisuudet ohjaamistyössä

1.6.2021

Savonian avoimen amk:n kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 KES21TAIKUMA
Nimi
Taiteen ja kulttuurin mahdollisuudet ohjaamistyössä
Nimi englanniksi
Possibilities of art and culture in guidance
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet

Tule opiskelemaan luovien menetelmien käyttöä monipuolisesti ja moniammatillisesti. Opintojakso sisältää lähiopetusta, työelämäläheistä oppimista ja itsenäistä työskentelyä.
Tutkitusti taiteisiin osallistuminen vahvistaa terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta. Taidelähtöiset ja toiminnalliset menetelmät antavat mahdollisuuksia yksilön ja ryhmien hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden, oppimisen ja ammattikäytäntöjen kehittämiseen.
Opintojakso on tarkoitettu kaikille taide- ja kulttuurilähtöisistä menetelmistä kiinnostuneille.
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa:
-ohjata ja tukea asiakasryhmiä heidän elämäntilanteissaan ja valita ohjaukseen soveltuvia menetelmiä
-selittää taidelähtöisen ja luovan toiminnan teoreettiset lähtökohdat ja merkitykset
-käyttää luovia ja osallistavia menetelmiä työssään
-vahvistaa ihmisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
-perustella, suunnitella ja toteuttaa taidelähtöisen ja luovan toiminnan periaatteille rakentuvaa tavoitteellista ja asiakaslähtöistä ohjausta
-toimia moniammatillisessa yhteistyössä

Keskeiset sisällöt

-Taidelähtöinen ja luova toiminta itseilmaisuna ja vuorovaikutuksellisena toimintana
-Taidelähtöisen ja luovan toiminnan ohjausperiaatteet ja -menetelmät
-Taiteen soveltavan käytön menetelmät ja harjoitukset
-Tavoitteellinen ryhmätoiminnan ohjaus erilaisten asiakasryhmien kanssa
-Yhteisöllinen ja osallistava toimintaprosessi

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (harjoitukset ja demonstraatio)
Itsenäinen työskentely
Moniammatillinen ryhmätyöskentely
Asiakasryhmien toiminnan suunnittelu ja ohjaus sekä sen dokumentointi
Ammatillinen blogi (PLE)

Toteutustavat

1.6. – 20.8.2021 opintojakson toteutusaika, jolloin Moodle-kurssi auki
Lähiopetus: 1. – 4.6.2021
Ohjaustunnit: viikko 23 (7.-11.6.)
Työelämäläheinen toteutus ammatillisissa toimintaympäristöissä
Loppuseminaari 13.8.2021
Opintojakso arvioidaan 31.8. mennessä.

Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - Hylätty (0)
Materiaali

-Karjalainen, Anna Liisa (toim.) 2019: Luovan toiminnan työtavat. Käsikirja sosiaali- ja terveysalalle. PS-kustannus.
-Houni, Pia & Turpeinen, Isto & Vuolasto, Johanna 2020: Taidetta! Kulttuurihyvinvoinnin käsikirja. Taiteen edistämiskeskus (TAIKE). Helsinki 2020.
-Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson aikana.

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö

Kukkonen Kristiina, kristiina.kukkonen@savonia.fi

 

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

20.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi