Tapahtuman oletuskuva

Kevät 2022 Potilaan/asiakkaan tietojen tuottaminen ja käyttö monialaisessa toiminnassa

7.3.2022

Savonian opintojaksolle ilmoittautuminen 22.11. - 30.11.2021

 

Nimi: Potilaan/asiakkaan tietojen tuottaminen ja käyttö monialaisessa toiminnassa

Nimi englanniksi: Production and Use of Patient or Client Data in Multiprofessional Social and Healthcare

Koodi: 4 CO22KPTT

Laajuus: 2 op

 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• ymmärtää monialaisen potilas-/asiakastiedon merkityksen potilaan/asiakkaan hoidossa, kuntoutuksessa ja palveluissa.

• osaa tulkita monialaista potilas-/asiakastietoa sosiaali- ja terveysalan työssä.

• osaa tuottaa monialaista potilas-/asiakastietoa.

• ymmärtää monialaisen potilas-/asiakastiedon rajapintoihin (organisaation sisällä ja organisaatioiden välillä) liittyvät käytännöt ja haasteet.

Keskeinen sisältö

Monialainen kirjaaminen käytännössä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rajapintoihin liittyvä kirjaaminen.

Suoritustavat

- verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien ja viikkotehtävien tekeminen

- itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu 7.3.2022 ja sulkeutuu 31.5.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.

- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 12.6.2022 mennessä.

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali: Moodlessa annettavat materiaalit

Edeltävät opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijat (vain sosionomit, fysioterapeutit ja sairaanhoitajat)

Yhteyshenkilö: Kaija-Kortelainen Minna, minna.kaija-kortelainen@savonia.fi 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

7.3.2022

Päättyy:  

31.5.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi