Tapahtuman oletuskuva

Kevät 2022 Sosiaalilainsäädäntö

10.1.2022

Savonian opintojaksolle ilmoittautuminen 22.11. - 30.11.2021

 

Nimi: Sosiaalilainsäädäntö

Nimi englanniksi: Social Legislation

Koodi: 4 CO22KSOS

Laajuus: 5 op

 

Osaamistavoitteet

Opinnot suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee sosiaali- ja varhaiskasvatusalaa koskevan puitelainsäädännön pääpiirteittäin
 • ymmärtää sosiaalioikeudellisen ajattelun ja oikeusperiaatteet sekä sitä koskevat oikeuslähteet
 • osaa soveltaa sosionomina lainsäädäntöä asiakastapauksissa
 • tietää hyvän hallinnon periaatteet sekä muutoksenhakujärjestelmät

Keskeinen sisältö

4 op:

 • johdatus oikeudelliseen ajatteluun ja sosiaalilainsäädäntöön ja sen soveltamiseen
 • sosiaalioikeus ja sosiaalioikeuden oikeuslähteet ja oikeusperiaatteet
 • sosiaalihuoltolaki ja sen soveltaminen
 • asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet
 • erityislainsäädäntö (mm. lastensuojelulaki, varhaiskasvatus, ikääntyneet ja vammaisuudet, oppilashuolto)
 • asiakasmaksut ja edunvalvonta

1 op:

 • hyvän hallinnon periaatteet, hallintolaki & muutoksenhaku

Suoritustavat

- verkko-opintojaksolle aktiivinen osallistuminen,
- itsenäinen opiskelu: verkkoluennot ja aineistoihin perehtyminen,
- verkkotehtävien ja -tentin suorittaminen

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 10.1.2022.

- Opintojaksolle täytyy kirjautua 21.1.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.

- Tehtävien palautusalustat avautuvat 10.1.2022 ja sulkeutuvat 15.5.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.

- Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 15.5.2022 mennessä.

- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 15.6.2022 mennessä.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Materiaali

- Kaarlo, Tuori & Kotkas, Toomas Sosiaalioikeus (uusin painos).WSOY -pro.
- ajantasainen lainsäädäntö sekä
- muu Moodlessa tarjottava materiaali

Edeltävät opinnot: -

Yhteyshenkilö: Kaija-Kortelainen Minna, minna.kaija-kortelainen@savonia.fi 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

10.1.2022

Päättyy:  

15.5.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi