Savonia täydennyskoulutus

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen 45 op

Savonia ammattikorkeakoulu

Koulutuksen laajuus: 45 op (NQF taso 7)
Koulutuksen hinta: 5400 € ( alv 0 %) 
Koulutus alkaa: 29.8.2024 -
Hakuaika: 15.1.-3.5.2024

Hakulomake

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen on itsenäinen perusterveydenhuollon vastaanottohoitotyön tehtävä. Lisäkoulutus tuottaa sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisessä tarvittavan osaamisen (VN A1089/2010). Koulutuksen jälkeen on mahdollista hakea rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyttä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta.  

Ajankohta ja paikka

Koulutus alkaa 29.8.2024. Koulutuksen lähipäivät julkaistaan keväällä 2024.
Paikka: Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopion kampus  
Microkatu 1, Kuopio 

Kohderyhmä

Koulutukseen valinta edellyttää, että 

 • hakija on laillistettu sairaanhoitajana tai sairaanhoitajana laillistettu terveydenhoitaja tai kätilö (amk/opistoaste) 

 • hakijalla on viimeisten viiden vuoden ajalta vähintään kolmen vuoden työkokemus lääkkeen määräämiseen liittyvällä tehtäväalueella. 

Lisäksi edellytetään, että hakijalla on: 

 • työ/palvelusuhde kunta- tai kuntayhtymän järjestämisvastuulle kuuluvassa terveydenhuollon avohoidon toimintayksikössä kuten sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksessä tai poliklinikoilla, terveyskeskuksen avovastaanoton yksiköissä tai kotisairaanhoidossa. 

 • työpaikalla tapahtuvaa oppimista varten nimetty ohjaava lääkäri, joka on ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutettu laillistettu lääkäri 

 • työnantajan lausunto, josta käy ilmi suunniteltu tehtävänkuva liittyen lääkkeen määräämiseen 

Koulutuksen sisältö

 • Lääkehoidon eettinen ja juridinen tietoperusta hoitotyössä 5 op 

 • Kliininen tutkiminen, päätöksenteko ja hoitotyön toteuttaminen 15 op  
  (sisältää tautiopin ja kliinisen lääketieteen) 

 • Farmakologia ja lääkkeen määrääminen 12 op 

 • Turvallinen lääkehoito asiakastilanteissa 13 op

Tavoitteet

Koulutuksen suoritettuasi osaat 

 • tunnistaa ammatillisen osaamisesi ja vastuualueesi rajat rajatussa lääkkeenmääräämisessä sekä noudattaa lääkkeenmääräämisestä annettuja säädöksiä ja potilasturvallisuuden vaatimuksia 

 • soveltaa itsenäisessä rajatussa lääkkeenmääräämisessä tarvittavia laaja-alaisia tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä potilaan hoidontarpeen arvioinnissa, diagnosoinnissa, hoitotyön ja oireenmukaisen hoidon toteuttamisessa sekä hoidon vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa 

 • itsenäisesti soveltaa, yhdistää ja kriittisesti arvioida kliinisen lääketieteen, tautiopin, farmakologian ja reseptiopin tietoja rajatun lääkkeenmääräämisen sekä potilaan turvallisen lääkehoidon toteuttamiseksi 

 • kriittisesti arvioida ja kehittää lääkkeenmääräämiseen liittyvää osaamistasi ja työyhteisön toimintatapoja potilaiden lääkehoidossa moniammatillisen tiimin jäsenenä. 

Toteutus

Koulutus on suunniteltu, ja se toteutetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyönä. Koulutuksen laajuus on 45 opintopistettä (1 op on n. 27 tuntia opiskelijan työtä).  
Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina Kuopiossa. Lähipäiviä on noin 20, noin kaksi päivää kuukaudessa. Iso osa opinnoista tapahtuu verkko-opintoina, hyvät tietotekniset valmiudet ovat eduksi. Lisäksi opiskelu vaatii sitoutumista ja hyvää motivaatiota. Osaaminen osoitetaan näytöin (valtakunnallinen kirjallinen koe ja työelämässä tapahtuva näyttö). 
Koulutuksen suoritettuasi saat koulutuksesta todistuksen ja opintopisteet kirjataan Omaan Opintopolkuun. Voit myöhemmin hyödyntää opintoja ja hakea hyväksilukua YAMK-tason tutkinto-opintoihin.

Haku ja valinnat

Hakuaika: 3.5.2024 mennessä. 

Valintakoe järjestetään 13.5.2024 Savonian kampuksella, Kuopiossa.
Uusintakoe järjestetään 7.8.2024. 

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset.
Valintakoe sisältää kirjallisen- ja lääkelaskukokeen.  

Valintakoemateriaali: 

 • Pelkonen O. & Ruskoaho H. toim. (2019): Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. Duodecim, Karisto OY, Hämeenlinna. s. 17–108 

     TAI

 • Koulu, M. & Mervaala, E. (toim.) 2023. Farmakologia ja toksikologia. Medicina, Bookwell Oy, Porvoo s. 19-55 ja 67-155

Valittujen tulee toimittaa paikan vahvistamisen yhteydessä 

 • kopiot tutkintotodistuksesta ja työtodistuksista 

 • työssä tapahtuvan opiskelun ohjauksesta ja osaamisen arvioinnista vastaavan lääkärin sitoumus 

 • työnantajan lausunto, josta käy ilmi suunniteltu tehtävänkuva liittyen lääkkeen määräämiseen ja luettelo määrättävistä lääkkeistä, kts. STM asetus lääkkeenmääräämisestä A1088/2010

Hinta

Koulutuksen hinta on 5400 euroa (ALV 0%). Osallistumismaksu laskutetaan viidessä erässä á 1080 €. 

Työnantaja vastaa VN asetuksen 1089/2010 mukaisesta koulutukseen sisältyvästä työssä oppimisen ja näytön arvioinnin resursoinnista ja järjestelyistä. Matkustus-, majoitus- ja ruokailukustannuksista lähiopiskelun aikana osallistuja vastaa itse. 

Korvaus työnantajalle

Rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämän koulutuksen korvaus - korvaus koulutuksesta voidaan maksaa henkilön työnantajana toimivalle terveydenhuollon toimintayksikölle. Korvauksen saajana voi olla sairaanhoitopiiriä tai terveyskeskusta ylläpitävä: kunta, kuntayhtymä, kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulla oleva sopimuksen perusteella tai muulla tavalla kunnan tai kuntayhtymän lukuun terveydenhuollon avohoidon palveluja tuottava yksikkö. Korvaus maksetaan lääkkeen määräämisen edellyttämän koulutuksen perusteella, kun sairaanhoitaja on saanut rajatun oikeuden määrätä lääkkeitä. Koulutuskorvauksen euromäärästä säädetään STM:n asetuksella. Korvausta haetaan jälkikäteen ja se maksetaan organisaatiolle AVIen toimesta. 

 

Lisätietoja:

Anne-Maria Moilanen
Koulutusasiantuntija
Jatkuva oppiminen, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
anne-maria.moilanen@savonia.fi
p. 044 758 6089

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Hinta
Määrä

Ilmoittautuminen päättyy 3.5.2024 23:59
5 400,00 €

Määrä:


Tapahtumapaikka

Savonia ammattikorkeakoulu

Microkatu 1
70201 Kuopio

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu

0447856089

taydennyskoulutus@savonia.fi